Szukaj

REGULAMIN

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PROWADZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POD ADRESEM WWW.SZEWS.PL.

SPRZEDAJĄCYM JEST SZEWS JANUSZ SZEWS PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD ADRESEM UL. WARNEŃSKA 8D 80-288 GDAŃSK, NIP: 584 010 24 55, REGON: 008 301 215 ZWANY DALEJ „SPRZEDAJĄCYM”.

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM MOŻNA UZYSKAĆ: 

 • POD NUMERAMI TELEFONÓW 58 348 55 33,
 •  KORZYSTAJĄC Z ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ: SKLEP@SZEWS.PL.

§ 1

DEFINICJE

 1.      REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN. W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. Z 2002 R. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.).
 2.      KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DOKONUJE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM.
 3.      KONSUMENT – KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ, KORZYSTAJĄCĄ ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.
 4.      PRZEDMIOT TRANSAKCJI – TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO.
 5.      UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWARTA POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KLIENTEM, Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU.
 6.      SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.SZEWS.PL, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE.
 7.      ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ TOWARÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

§ 2

ZASADY OGÓLNE

 1.      NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.SZEWS.PL.
 2.       WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KLIENTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
 3.      SKLEP INTERNETOWY WWW.SZEWS.PL PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.
 4.      WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE W SKLEPIE WWW.SZEWS.PL SĄ FABRYCZNIE NOWE, ORYGINALNIE ZAPAKOWANE, WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI. PRODUKTY POSIADAJĄ CECHY PROBIERCZE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATWIERDZONE PRZEZ GŁÓWNY URZĄD MIAR (DZ. U. Z 2011 R. NR 92, POZ. 529. – PRAWO PROBIERCZE) I UNII EUROPEJSKIEJ. WYROBY ZŁOTE O MASIE SZTUKI PONIŻEJ 1G NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI CECHOWANIA ZGODNIE Z ART. 9 UST. POWYŻSZEJ USTAWY.
 5.      WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW OPISANE SĄ W OPISIE DANEGO PRODUKTU. INFORMUJEMY, ŻE WYROBY JUBILERSKIE MAJĄ SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI, W TYM, ŻE KAŻDY Z TAKICH WYROBÓW JEST NIEPOWTARZALNY I MINIMALNIE ODRÓŻNIA SIĘ OD INNYCH EGZEMPLARZY TAKIEGO SAMEGO TOWARU ORAZ ŻE SĄ ONE NIEWIELKICH ROZMIARÓW, A ICH WIZERUNKI PREZENTOWANE W SERWISIE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. INFORMUJEMY TAKŻE, ŻE NA WYGLĄD TOWARÓW MA WPŁYW ROZMIAR I USTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORA.
 6.      W RAMACH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAJĄCY W CELU REALIZACJI ZAKUPÓW, KLIENT POWINIEN DYSPONOWAĆ AKTYWNYM KONTEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL) ORAZ URZĄDZENIEM PODŁĄCZONYM DO SIECI INTERNET, SPEŁNIAJĄCYM NASTĘPUJĄCE MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:
  1.      A. PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA INTERNET EXPLORER W WERSJI CO NAJMNIEJ 11.0 LUB FIREFOX W WERSJI CO NAJMNIEJ 35.0 Z WŁĄCZONĄ OBSŁUGĄ COOKIES I JAVA SCRIPT.
  2.      B. MINIMALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1024X768 PIKSELI.

  § 3

  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1.      WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.SZEWS.PL SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH. PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.
  2.      ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ.
  3.      ZAMÓWIENIA SKŁADANE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK.
  4.      ZAMÓWIENIE JEST SKUTECZNE, JEŚLI KLIENT PRAWIDŁOWO WYPEŁNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA I PRAWIDŁOWO PODA DANE KONTAKTOWE W TYM DOKŁADNY ADRES, NA KTÓRY TOWAR MA BYĆ WYSŁANY ORAZ NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL.
  5.      W WYPADKU GDY PODANE DANE NIE SĄ KOMPLETNE, SPRZEDAJĄCY SKONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTEM. JEŚLI KONTAKT Z KLIENTEM NIE BĘDZIE MOŻLIWY, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.
  6.      KLIENT W PROCESIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA MOŻE WYRAZIĆ WOLĘ OTRZYMANIA PARAGONU FISKALNEGO LUB FAKTURY VAT, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁĄCZONA DO WYSYŁANEJ PRZESYŁKI. 
  7.      W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, KLIENT MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO W CELU ICH PRZETWARZANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. W WYPADKU UDZIELENIA ZGODY, KLIENT MA PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA.
  8.      PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA NASTĘPUJE POPRZEZ PRZESŁANIE KLIENTOWI, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WSKAZANY PRZEZ KLIENTA, POTWIERDZENIA O PRZYJĘCIU ZAMÓWIENIA.
  9.      CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA POKRYWA SIĘ Z MOMENTEM WPŁYWU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PODANY W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM LUB WYBOREM OPCJI „ZA POBRANIEM”.
  10.      KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO ODBIORU ZAMÓWIONEGO TOWARU.

  § 4

  KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

  1.      TOWAR WYSYŁANY JEST POD ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. SKLEP POINFORMUJE KLIENTA NIEZWŁOCZNIE O NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYM FORMULARZU ZAMÓWIENIA, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA DOKONANIE WYSYŁKI LUB MOŻE JĄ OPÓŹNIĆ.
  2.      TOWAR JEST DOSTARCZANY ZA POMOCĄ WYSPECJALIZOWANYCH FIRM KURIERSKICH – GLS. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO TOWARÓW W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO.
  3.      PRZESYŁKA DOSTARCZONA JEST DO KLIENTA W CIĄGU 7 DNI LICZĄC TYLKO DNI ROBOCZE (DNIEM ROBOCZYM JEST DZIEŃ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY). JEST TO ORIENTACYJNY CZAS DOSTAWY I DOTYCZY ON ZAMÓWIEŃ Z OPCJĄ PRZESYŁKI „ZA POBRANIEM”. PRZY WYBORZE OPCJI PŁATNOŚCI „PRZELEW” LUB „PRZELEWEM ONLINE” DO CZASU PODANEGO NA STRONACH SERWISU NALEŻY DOLICZYĆ CZAS ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU (ZWYKLE 1-2 DNI ROBOCZE).
  4.      KLIENT JEST OBCIĄŻANY KOSZTAMI WYSYŁKI W WYSOKOŚCI 19,00 ZŁ LUB 25,00 ZŁ PRZY WYBORZE OPCJI „ZA POBRANIEM. ODBIÓR OSOBISTY JEST BEZPŁATNY.

  § 5

  PŁATNOŚCI

  1.      NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIAMY PARAGON LUB IMIENNY DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ).
  2.      PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR MOŻE NASTĄPIĆ ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE TOWARU), ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH (TRANSFERUJ.PL), PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE SKLEPU 97 1240 1255 1111 0000 1523 7701 LUB GOTÓWKĄ (PRZY ODBIORZE OSOBISTYM W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO).

  § 6

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1.      KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE, W TERMINIE 14 DNI (PODSTAWA PRAWNA: ART. 27 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA DZ. U. POZ. 827 T.J.). TERMIN TEN JEST TERMINEM NIEPRZEKRACZALNYM I LICZY SIĘ OD DNIA WYDANIA RZECZY. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM NA ADRES SPRZEDAJĄCEGO.
  2.      W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM.
  3.      ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI. ZAKUPIONY TOWAR NALEŻY ZWRÓCIĆ NA ADRES SPRZEDAJĄCEGO.
  4.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE DOTYCZY TOWARÓW Z KOLEKCJI SAY YES, KTÓRE WYKONYWANE SĄ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ KLIENTA. 
  5.      REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES SPRZEDAJĄCEGO LUB ADRES EMAIL SKLEP@SZEWS.PL. 
  6.      SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SPRZEDAJĄCEGO REKLAMOWANY PRODUKT WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU I ZGŁOSZENIEM REKLAMACYJNYM.
  7.      SPRZEDAJĄCY ROZPATRZY REKLAMACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA REKLAMACJI. W PRZYPADKU ROZPATRZENIA REKLAMACJI NA KORZYŚĆ KLIENTA SPRZEDAJĄCY NAPRAWI LUB WYMIENI REKLAMOWANY TOWAR NA NOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWY LUB ZWRÓCI WARTOŚĆ KUPIONEGO TOWARU.
  8.      JEŻELI TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ, KLIENT MOŻE ŻĄDAĆ DOPROWADZENIA GO DO STANU ZGODNEGO Z UMOWĄ PRZEZ NIEODPŁATNĄ NAPRAWĘ ALBO WYMIANĘ NA NOWY, CHYBA ŻE NAPRAWA ALBO WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAJĄ NADMIERNYCH KOSZTÓW. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ ORAZ RODZAJ I STOPIEŃ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI (USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO).
  9.      KLIENT TRACI UPRAWNIENIA OKREŚLONE W PKT. 5 NINIEJSZEGO PARAGRAFU, JEŻELI PRZED UPŁYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI SKLEPU O TYM FAKCIE. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE ZAWIADOMIENIA PRZED JEGO UPŁYWEM.

  § 7

  POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.      PODANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE ICH BRAK UNIEMOŻLIWIA DOKONANIE REALIZACJI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA. DOKONUJĄC ZAKUPU KUPUJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH W CELU I W ZAKRESIE POTRZEBNYM DLA WYKONANIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ZAMÓWIENIA (TJ. DLA DOSTARCZENIA KUPUJĄCEMU PRZESYŁKI I DOKONANIA ROZLICZEŃ).
  2.      ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST JANUSZ SZEWS PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: SZEWS JANUSZ SZEWS POD ADRESEM WARNEŃSKA 8D, 80-288 GDAŃSK, ZAREJESTROWANY POD NUMEREM NIP: 5840102455, REGON: 008301215. 
  3.      DANE BĘDĄ PRZETWARZANE Z ZACHOWANIEM WSZELKICH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE OKREŚLONO W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH.
  4.      KUPUJĄCY MA PRAWO SWOBODNEGO DOSTĘPU (WGLĄDU) DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA ICH POPRAWIANIA, A TAKŻE PRAWA ŻĄDANIA ZAPRZESTANIA ICH PRZETWARZANIA ORAZ ICH USUNIĘCIA Z BAZY DANYCH, CO NALEŻY ZGŁOSIĆ W FORMIE PISEMNEJ DO SPRZEDAJĄCEGO NA ADRES POCZTY E-MAIL: SKLEP@SZEWS.PL. 
  5.      KUPUJĄCY MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ. SĄ TO INFORMACJE TEMATYCZNIE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KOMUNIKATY O OFERTACH SPECJALNYCH.

  § 8

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.       W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ. U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. – KODEKS CYWILNY (DZ. U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).
  2.       SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY SKLEPEM A KLIENTAMI, BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY WEDŁUG SIEDZIBY SPRZEDAJĄCEGO.